Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Dostęp do słupów energetycznych na potrzeby telekomunikacji

Telekomunikacja

DOSTĘP DO SŁUPÓW ENERGETYCZNYCH NA POTRZEBY TELEKOMUNIKACJI

 

Po przeszło dwóch latach prac Prezes UKE opublikował projekty decyzji określających warunki dostępu do słupów elektroenergetycznych na potrzeby podwieszania na nich infrastruktury telekomunikacyjnej. Tym samym rozpoczęły się 30-dniowe konsultacje tych projektów, które potrwają do dnia 14 sierpnia 2020 r.

 

Opublikowane projekty decyzji określają warunki dostępu do słupów linii elektroenergetycznych niskiego napięcia oraz średniego napięcia pięciu operatorów sieci dystrybucyjnych („OSD”): Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie oraz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. W oparciu o tego rodzaju decyzje operatorzy telekomunikacyjni będą mogli podwieszać na słupach elektroenergetycznych tych OSD własną infrastrukturę telekomunikacyjną, w szczególności kable telekomunikacyjne. Najważniejsze warunki tego dostępu prezentujemy poniżej.

 

Cena – zgodnie z projektami wszystkich pięciu decyzji Prezesa UKE, operatorzy telekomunikacyjni będą zobowiązani jedynie do wnoszenia miesięcznej opłaty za dostęp do pojedynczego słupa elektroenergetycznego. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju słupa elektroenergetycznego i wynosi:

  • 1,73 zł netto za dostęp do słupa niskiego napięcia oraz
  • 2,75 zł netto za dostęp do słupa średniego napięcia.

 

Procedura dostępu – aby było możliwe uzyskiwanie dostępu do słupów elektroenergetycznych zainteresowany operator telekomunikacyjny powinien zawrzeć umowę ramową z OSD, z którego słupów zamierza korzystać. Warunki tych umów ramowych nie powinny być gorsze od uregulowanych przez Prezesa UKE w drodze decyzji warunków dostępu do infrastruktury technicznej OSD (tych, które są aktualnie konsultowane). W dużym uproszczeniu, w oparciu o zawartą umowę ramową operatorzy telekomunikacyjni będą mogli występować z tzw. zapytaniami odnoszącymi się do konkretnie określonych słupów elektroenergetycznych. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi na zapytanie, operatorzy telekomunikacyjni będą mogli zawrzeć umowę szczegółową uprawniającą już do podwieszenia na danych słupach infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Odmowa udostępnienia słupów – w określonych przez Prezesa UKE przypadkach OSD będą mogli odmówić dostępu do danych słupów elektroenergetycznych. Będzie to możliwe w szczególności, gdy:

  1. umieszczenie elementów infrastruktury telekomunikacyjnej na słupach nie będzie możliwe ze względów technicznych (np. zły stan techniczny słupów),
  2. nie ma dostępnej przestrzeni do umieszczenia elementów Infrastruktury telekomunikacyjnej na słupach,
  3. planowane usługi telekomunikacyjne mogą powodować poważne zakłócenia w świadczeniu innych usług z wykorzystaniem słupów.

 

Przypominamy, że każdy z zainteresowanych, w szczególności każdy operator telekomunikacyjny, ma możliwość szczegółowego zapoznania się proponowanymi przez Prezesa UKE warunkami dostępu do słupów energetycznych oraz zajęcia stanowiska w postępowaniu konsultacyjnym. Zachęcamy do kontaktu w przypadku pytań czy wątpliwości odnośnie projektu warunków dostępu do słupów elektroenergetycznych.

Autor: Mateusz Wojciechowski

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ