Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Zmiany prawne związane z wdrożeniem Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej

Telekomunikacja

Zmiany dotyczące prawa do przeniesienia dotychczasowego numeru, automatyczne przedłużanie umów abonenckich, obowiązek informowania o najkorzystniejszych pakietach, narzędzie do monitorowania wykorzystania usług, rozwiązanie umowy także np. przez e-mail – to najważniejsze ostatnio uchwalone zmiany Prawa telekomunikacyjnego. Zmiany te wprowadzają do naszego porządku prawnego uprawnienia przewidziane w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej (EKŁE), jeszcze przed uchwaleniem ustawy zastępującej obowiązujące Prawo telekomunikacyjne.

Choć prace nad kompleksowym wdrożeniem EKŁE do polskiego porządku prawnego wciąż trwają, 21 grudnia 2020 r. wejdą w życie już uchwalone zmiany w Prawie telekomunikacyjnym, które wdrażają część uprawnień przewidziany w EKŁE. Poniżej omawiamy najważniejsze zmiany.

  1. Zmiana dostawcy usług

Z dniem 1 grudnia 2020 r. poszerzeniu ulegnie prawo do zmiany dostawcy usług wraz z zachowaniem numeru, bowiem abonent zachowa prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Obecnie okres ten nie jest uregulowany a w praktyce najczęściej nie istnieje możliwość zachowania numeru po rozwiązaniu umowy abonenckiej (przy braku wykorzystania procedury przeniesienia numeru do innego dostawcy usług).

Abonenci zyskają także nowe uprawnienia związane ze zmianą dostawcy usługi Internetu. Abonenci tej usługi będą mieć zapewnioną ciągłość jej świadczenia, za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to technicznie niemożliwe do zrealizowania. Nowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet będzie aktywować tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z abonentem (nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet). Natomiast dotychczasowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet będzie mieć obowiązek świadczyć tę usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę z abonentem terminu jej aktywacji.

W dodatku, jeśli dostawca usług zapewniał wraz z usługą dostępu do sieci Internet dostęp do poczty elektronicznej, abonent będzie mógł żądać zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.

 

  1. Automatyczne przedłużanie umów abonenckich, informowanie o najkorzystniejszych pakietach

Po wejściu w życie nowelizacji, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarte na czas określony, które zgodnie z ich warunkami ulegają automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, mogą być wypowiedziane przez abonentów w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową. Jednocześnie przed automatycznym przedłużeniem umowy o świadczenie usług (nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa), dostawca usług będzie informować abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku o:

  1. automatycznym przedłużeniu umowy,
  2. sposobach jej rozwiązania,
  3. najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Ponadto sam obowiązek przekazywania abonentom informacji o najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych będzie musiał być realizowany przez dostawców usług co najmniej raz w roku – nie dotyczy sytuacji, w których abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

 

  1. Narzędzie do monitorowania wykorzystania usług

Wraz z wejściem w życie nowelizacji abonenci muszą mieć zapewnione narzędzia monitorowania wykorzystania usług, rozliczanych w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych. Narzędzie to ma umożliwić abonentom kontrolę zużycia usług, w szczególności pakietu danych w usłudze dostępu do Internetu świadczonej w sieci ruchomej (telefonia mobilna).

 

  1. Forma wypowiedzenia umowy

Z dniem 21 grudnia 2020 r. rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych w formie dokumentowej (e-mail, sms) będzie również możliwe w takiej właśnie formie. Po złożeniu przez abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej dostawca usług będzie zobowiązany do niezwłocznego (maks. w ciągu jednego dnia roboczego) zawiadomienia abonenta (poprzez sms lub połączenie telefoniczne) o otrzymaniu tego oświadczenia. Następnie, w przeciągu 14 dni, abonent uzyska na trwałym nośniku potwierdzenie od dostawcy usług o przyjęciu tego oświadczenia (wraz z podaniem nazwy wypowiedzianej usługi, dniem otrzymania wypowiedzenia oraz dniem rozwiązania umowy).

Autor: Mateusz Wojciechowski

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ