Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

USTAWA WDRAŻAJĄCA DYREKTYWĘ OMNIBUS

Konsumenci 25.01.2023

USTAWA WDRAŻAJĄCA DYREKTYWĘ OMNIBUS

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, która wdraża do polskiego systemu prawnego główne założenia tzw. dyrektywy OMNIBUS i tym samym wprowadza istotne (o ile nie rewolucyjne) zmiany na rynku w prawach konsumentów. W artykule przedstawiamy najistotniejsze zmiany z punktu widzenia interesu przedsiębiorców.

Najistotniejszą i równocześnie zapewne najbardziej widoczną dla konsumentów zmianą jest wprowadzenie obowiązku informowania przez przedsiębiorców w każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Taka informacja według ustawy powinna znaleźć się obok informacji o obniżonej cenie. Z pomocą dla przedsiębiorców w celu ujednolicenia umieszczania informacji o najniższej ostatniej cenie danego towaru lub usługi przyszedł Minister Rozwoju i Technologii, który określił w rozporządzeniu, że taka informacja powinna wraz z ceną towaru lub usługi znajdować się w miejscu widocznym dla konsumentów jak wywieszka bądź wyświetlacz elektroniczny, cennik, katalog, obwoluta, czy nadruk lub napis na towarze lub opakowaniu. Celem nadto przeciwdziałania niedozwolonym praktykom rynkowym na przedsiębiorców został nałożony zakaz umieszczania informacji, iż opinie o oferowanych przez nich produktach zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli, mimo że przedsiębiorca ten nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od tych konsumentów. Zakazane jest również zamieszczanie lub zlecanie zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów albo zniekształcanie opinii lub rekomendacji konsumentów w celu promowania produktów.

Warto również wspomnieć o zmianach wprowadzonych w zakresie branży e-commerce -  wobec przedsiębiorców prowadzących platformy internetowe. Otóż jedną ze zmian, która wymaga szczególnej uwagi, jest nowy obowiązek informowania konsumentów, czy i jeśli tak – jakie okoliczności miały wpływ na widoczność prezentowanego im produktu lub usługi na danej platformie internetowej. Konsumenci muszą również zostać poinformowani o fakcie, czy osoba trzecia oferująca dany produkt lub usługę poprzez daną platformę (np. poprzez Allegro) jest przedsiębiorcą oraz czy do ewentualnej umowy zawartej z tą osobą trzecią mają zastosowanie przepisy dotyczące ochrony konsumentów.

Powyższe zmiany implikują konieczność dostosowania regulaminów sklepów internetowych do nowych wymagań prawnych.

Ustanowienie nowych obowiązków względem przedsiębiorców nie obyłoby się bez wprowadzenia przepisów sankcjonujących ich niewypełnienie. I tak jest też i w tym przypadku. Przewidziano szereg sankcji na przedsiębiorców, którzy nie dopełnią nowych, ustawowych wymagań

Na przedsiębiorcę, który nie wykona wskazanych wcześniej obowiązków dotyczących  informowania o obniżkach cen towarów i usług, może zostać albowiem nałożona przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej kara pieniężna do wysokości 20 000 zł. W przypadku natomiast, gdy co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym stwierdzono pierwsze naruszenie, uchybi on tym obowiązkom, wówczas kara finansowa może sięgnąć kwoty 40 000 zł.

Pamiętać również należy, że obowiązek informowania o obniżkach cen może podlegać ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który będzie mógł uznać daną praktykę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i w związku z tym ukarać przedsiębiorcę stosowną karą, wynoszącą do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Wprowadzenie powyższych przepisów z uwagi na potrzebę ochrony interesów konsumentów wydaje się być uzasadnione i potrzebne dla zapewnienia przejrzystości obrotu towarami i usługami. Przedsiębiorcy jednakże w związku z tym muszą pamiętać, jakie obowiązki i w jaki sposób powinni wprowadzić, aby uniknąć negatywnych i możliwe dość restrykcyjnych konsekwencji prawnych.

W tym zakresie Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy służby Państwu wsparciem – nie tylko w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z nowymi przepisami, ale również w celu dostosowania Państwa biznesu możliwie najlepiej do nowych wymogów prawnych.  

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ