Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Doręczenia elektroniczne – kiedy zaczną obowiązywać

Nowe Technologie

Jak informowaliśmy w jedynym z poprzednich artykułów  w dniu 1 lipca 2021 r. zacznie obowiązywać ustawa o doręczeniach elektronicznych. Jednak poszczególne obowiązki wynikające z tej ustawy zaczną obowiązywać w różnym momencie dla poszczególnych podmiotów publicznych i prywatnych. Poniżej prezentujemy najważniejsze terminy związane z tymi obowiązkami.

 

Przypominamy, że posiadanie adresu do e-doręczeń wpisanego do bazy adresów elektronicznych oznacza, że podmioty publiczne będą miały obowiązek wysyłania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-doręczenia). W sytuacji, w której dany adresat nie będzie posiadać adresu do e-doręczeń wpisanego do bazy adresów elektronicznych (albo podmiot publiczny będzie posiadać informację o tym, że adresat został pozbawiony wolności), podmioty publiczne będą miały obowiązek wysyłać korespondencję z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej (hybrydowe e-doręczenia). Jednakże również te obowiązki zaczną obowiązywać w indywidualnie określonych momentach dla poszczególnych podmiotów publicznych:

 

Obowiązek stosowania e-doręczeń oraz hybrydowych e-doręczeń

l.p.

Rodzaj podmiotu publicznego

Data rozpoczęcia obowiązywania obowiązku

1

Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (np. Ministrowie, Prezes UOKiK, Wojewodowie)

1 października 2021 r. (zarówno dla e-doręczeń jak i hybrydowych e-doręczeń)

2

Organy władzy publicznej inne niż wymienione w pkt. 1, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (np. NIK, RPO, KRRitT, IPN)

1 stycznia 2022 r. (zarówno dla e-doręczeń jak i hybrydowych e-doręczeń)

3

ZUS i jego fundusze, KRUS i jego fundusze

1 stycznia 2022 r. (zarówno dla e-doręczeń jak i hybrydowych e-doręczeń)

4

NFZ

1 stycznia 2022 r. (zarówno dla e-doręczeń jak i hybrydowych e-doręczeń)

5

Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne (np. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1 stycznia 2023 r. (zarówno dla e-doręczeń jak i hybrydowych e-doręczeń)

6

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe (urzędy gmin, powiatów)

e-doręczenia od 1 stycznia 2024 r.

a hybrydowe e-doręczenia od
1 października 2029 r.

7

Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna

 1 października 2029 r. (zarówno dla e-doręczeń jak i hybrydowych e-doręczeń)

8

Inne podmioty publiczne

1 stycznia 2025 r. (zarówno dla e-doręczeń jak i hybrydowych e-doręczeń)

 

Wybrane wolne zawody

Wykonujący zawód adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, rzecznicy patentowi, notariusze i wykonujący czynności służbowe radcowie Prokuratorii Generalnej RP, mają obowiązek posiadać adres do e-doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych od dnia 1 października 2021 r. W praktyce oznacza to, że
od 1 października 2021 r., przykładowo radcowie prawni powinni od Wojewodów (Urzędów Wojewódzkich) otrzymywać korespondencję wyłącznie w formie e-doręczeń.

 

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy wpisani do KRS (spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, izby gospodarcze – prowadzące działalność gospodarczą) przed 1 października 2021 r. mają obowiązek posiadać adres do e-doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych od dnia 1 października 2022 r.

Natomiast od 1 października 2021 r. będą uzyskiwać adresu do e-doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych przedsiębiorcy rejestrujący się w KRS po dniu 1 października
2021 r.

 

Odnośnie przedsiębiorców wpisanych albo wpisywanych do CEIDG:

1)  od 1 października 2022 r. mają obowiązek posiadać adres do e-doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych ci przedsiębiorcy, którzy po tej dacie zakładają działalność gospodarczą,

2)  od 1 października 2025 r. mają obowiązek posiadać adres do e-doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych ci przedsiębiorcy, którzy po tej dacie składają jakikolwiek wniosek o wpis do CEIDG (składając ten wniosek będą przekazywać dane konieczne do utworzenia dla nich adresu do e-doręczeń)

3)  natomiast od 1 października 2026 r. mają obowiązek posiadać adres do e-doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych wszyscy przedsiębiorcy wpisani albo wpisywani do CEIDG.

 

Pozostałe podmioty niepubliczne (np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) nie są zobowiązane do posiadania adresu do e-doręczeń wpisanego do bazy adresów elektronicznych, ale mogą złożyć wniosek o utworzenie dla nich takiego adresu od dnia 1 października 2026 r.

 

 

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ