Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Obowiązkowa rejestracja kart pre-paid

Nowe Technologie

Bezpośrednim skutkiem ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (dalej: „ustawa”) jest m.in. obowiązek rejestracji kart przedpłaconych (popularnie zwanych „pre-paidami”). Co ważne, ww. obowiązek dotyczy zarówno telefonów jak i Internetu na kartę.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy, abonenci usług przedpłaconych, którzy zawarli umowę przed dniem wejścia w życie ustawy (2 lipca 2016 r.), są do dnia 1 lutego 2017 r. obowiązani do podania dostawcy usług przedpłaconych danych, obejmujących:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, jeżeli go posiadają, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu.

Abonent niebędący osobą fizyczną (np. spółka, stowarzyszenie, fundacja) zobowiązany jest podać:

  • nazwę,
  • numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.

Zarejestrować numer może każdy, kto ukończył 13 lat.  W zależności od operatora, można to zrobić w jego salonie, salonie jego partnerów, ale również często przez Internet, o ile posiadamy konto w banku, będącego partnerem naszego dostawcy usług.

W przypadku, gdy u danego operatora posiadamy już inne usługi objęte wcześniejszą umową, rejestracja numeru jest prostsza i może być dokonana drogą internetową lub poprzez wysłanie wiadomości smsa o określonej treści.

Niedopełnienie do 1 lutego 2017 r. ww. obowiązku rejestracyjnego przez abonenta albo niepotwierdzenie przez operatora zgodności danych abonenta z danymi wynikającymi z jego dowodu osobistego/właściwego rejestru, skutkowało zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy, obowiązkiem zaprzestania świadczenia usług na rzecz tych abonentów z dniem 1 lutego 2017r. Wznowić świadczenie usług można dopiero po dopełnieniu obowiązku rejestracyjnego zablokowanej przez operatora karty.

Wprowadzona regulacja to jedna z wielu, mająca za zadanie przeciwdziałać działaniom terrorystycznym. Podobne obowiązują w 10 z 28 krajów Unii Europejskiej (m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz we Włoszech). Zdaniem polskiego Ustawodawcy, pre-paidy są często wykorzystywane przez przestępców, przez co trudniej ich zlokalizować.

Po drugiej stronie barykady pojawiają się głosy organizacji pozarządowych - m.in. fundacji Panoptykon zajmującej się ochroną podstawowych wolności. Jej przedstawiciele argumentują, że korzyści płynące z wprowadzonej regulacji są tym mniejsze, jeśli zestawi się je z prawem obywateli do prywatności i możliwości korzystania z telefonu komórkowego bez ujawniania swojej tożsamości. Nie bez znaczenia pozostaje również obawa części społeczeństwa, że służby mogą nadużywać takie przepisy np. do inwigilacji i śledzenia poczynań obywateli.

Polscy operatorzy podają, że w następstwie wprowadzonej regulacji, z dniem 1 lutego 2017 r. dezaktywowano 12 milionów niezarejestrowanych kart pre-paid. 

 

Autor: Mateusz Doroszczonek

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ