Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Wykreślenie z VAT również bez wiedzy podatnika

Nowe Technologie

Prowadząc działalność gospodarczą, w tym tę w branży IT, należy mieć na uwadze obowiązujące od początku 2017 r. zmiany w prawie podatkowym. Ustawodawca w art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”) dotyczącym m. in. uprawnień fiskusa do wykreślania podatnika z rejestru VAT wprowadza szereg zmian.

Zasadnicza z nich dotyczy możliwości wykreślenia przez urząd skarbowy podatnika z rejestru VAT bez konieczności zawiadamiania go o tym fakcie. Nastąpi to gdy:

  • podatnik nie istnieje lub
  • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub
  • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub 
  • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Ponadto fiskus może wykreślić podatnika z rejestru VAT, gdy:

  • zawiesił on wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy – chyba, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, przed dniem jej zawieszenia albo rozpoczęcia wykonywania takich czynności zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności, lub
  • będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT, nie złożył ich za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały – chyba, że w wyniku wezwania przez urząd skarbowy podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje, lub
  • składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia – chyba, że podatnik wykaże, że niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług wynikało ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, lub
  • wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane – chyba, że wystawienie faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika, lub
  • prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Jeżeli chodzi o rejestrację nowych podmiotów jako podatników VAT, naczelnik urzędu skarbowego nie dokona jego rejestracji i nie powiadomi go o tym, gdy dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub podmiot ten nie istnieje. Ponadto urząd skarbowy odmówi rejestracji, kiedy mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem lub podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

W świetle nowych regulacji unikanie kontaktu z Urzędem Skarbowym może zakończyć się albo odmową rejestracji albo wykreśleniem z rejestru VAT danego podmiotu. Do tej pory organy skarbowe nie miały żadnej możliwość (poza karami pieniężnymi, które nie były dotkliwe) efektywnego zmotywowania podatników do stawienia się na wezwanie urzędnika. Obecnie nasz ustawodawca zapewnił im taki instrument.

Nowością jest także, że podmioty, które zarejestrowały się w rejestrze VAT, z związku z podjęciem działalności gospodarczej narażone są na ryzyko wykreślenia ich z tego rejestru jeżeli przez okres 6 miesięcy lub 2 kwartałów złożyli deklaracji VAT  „zerowe” (nie dokonali sprzedaży, nie wystawili faktury, ani nie nabywali towarów lub usług). Jest to o tyle istotne, że często rozpoczynając działalność w branży IT, potrzebujemy czasu na rozwinięcie własnego produktu, a następnie znalezieniu na niego odbiorców. W tym czasie nie dokonujemy zatem żadnych sprzedaży, a prowadząc działalność np. we własnym mieszkaniu, nie mamy także kosztów z nią związanych. Często proces ten może przekroczyć pół roku. Właśnie dla tych podmiotów istotne jest, aby w sposób przekonujący poinformować urząd skarbowy, że taki stan rzeczy jest specyficzny dla danej branży.

 

Autor: Mateusz Doroszczonek

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ