Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Patent na oprogramowanie komputerowe

Własność intelektualna

Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) nr 39/2013 z dnia 1 września 2013 r. poinformował, iż w dniu 10 maja 2017 r. powziął informację o uzyskaniu patentu procedowanego od 2013 roku w Europejskim Urzędzie Patentowym. Ochrona prawna dotyczy wynalazku pn. „Computer-implemented method for improving query execution in relational databases normalized at level 4 and above” i jest to jeden z nielicznych polskich patentów na oprogramowanie i pierwszy, który dotyczy relacyjnych baz danych.

Podstawą prawną tego komunikatu jest art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”), do stosowania przepisów którego są zobowiązani od 3 lipca 2016 r. uczestnicy rynku kapitałowego.

Emitentem w rozumieniu rozporządzenia MAR jest podmiot prawa prywatnego lub publicznego emitujący lub zamierzający emitować instrumenty finansowe, przy czym w przypadku kwitów depozytowych reprezentujących instrumenty finansowe emitent jest emitentem danego instrumentu finansowego. Zgodnie z rozporządzeniem MAR, publikacja informacji poufnych przez emitenta ma nastąpić na jego stronie internetowej. Emitent zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej 5 lat. Należy podkreślić, że to po stronie emitenta leży ocena, czy dana informacja stanowi informację poufną.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej PiLab S.A., uzyskanie pierwszego patentu z kilku procedowanych zgłoszeń w Unii Europejskiej i USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta oraz nowatorskiego podejścia do wprowadzanych na rynek informatyczny rozwiązań. Jednocześnie pokazuje, że nakłady inwestycyjne na B+R (Badania i Rozwój) ponoszone przez Emitenta są celowe oraz budują wartość Emitenta. W dalszej części komunikatu Emitent stwierdza, że: „Patentowanie rozwiązań informatycznych jest kosztownym, długotrwałym i wymagającym procesem, zazwyczaj tylko międzynarodowe korporacje realizują tego rodzaju działania. W Polsce w odróżnieniu od pozostałych państw europejskich najbardziej aktywne w patentowaniu są nadal ośrodki badawcze, tym bardziej uzyskanie przez Emitenta patentu z obszaru IT jest przełomowym wydarzeniem. Zarząd Spółki uznał fakt uzyskania pierwszego patentu za istotną informację, ponieważ może ona mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Zgłoszenia patentowe mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów Spółki, ponadto wpisują się w strategię rozwoju Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej („IP” – Intellectual Property) w taki sposób, by stanowiły one źródło przychodów w procesie komercjalizacji praw IP.”

Zgodnie z regulacjami rozporządzenia MAR, podawanie do wiadomości publicznej informacji poufnych przez emitenta jest konieczne do zapobiegania wykorzystywaniu informacji poufnych oraz do zapewnienia niewprowadzania inwestorów w błąd. Dla uczestników obrotu na rynku kapitałowym istotne są wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na podejmowane przez nich decyzje inwestycyjne. Tylko pełna, rzetelna i powszechnie dostępna w tym samym czasie uczestnikom rynku kapitałowego wiedza na temat emitentów umożliwia inwestorom podejmowanie optymalnych dla nich decyzji inwestycyjnych.

Należy ponadto wskazać, że polski Urząd Patentowy od kilku lat reprezentuje niezmienne stanowisko, że patentowanie oprogramowania blokuje innowacyjność, co zniechęca polskie firmy z branży IT do starań o uzyskanie ochrony patentowej. W konsekwencji brak jest prawnej ochrony polskich rozwiązań z branży informatycznej.  

Międzynarodowe koncerny uzyskują zaś ochronę patentową na oprogramowanie przez Europejski Urząd Patentowy, sprzedając następnie licencje w Polsce.

Autor: Mateusz Doroszczonek

Masz ciekawy temat?

SKONTAKTUJ SIĘ