Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Polityka prywatności

§ 1

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi informację na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych od osób, których dane te dotyczą w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.prawoitechnologia.pl oraz jej podstron, zwanej dalej „Portalem”. 
 2. Administratorem danych osobowych jest Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Wyspiańskiego 43, 60-751 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000048207, o numerze NIP: 7811698682, zwana dalej „Administratorem”. 
 3. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób, których dane osobowe są przetwarzane zgodnie z jej postanowieniami, a jedną z jej podstawowych funkcji jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”.
 4. Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę korzystającego z Portalu.

§ 2

 1. Użytkownik w celu skontaktowania się z Administratorem musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi oraz rozwiązania poruszonej przez niego sprawy.
 3. Użytkownik może także skontaktować się z Administratorem wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.
 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Administratorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 3

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest jest Administrator.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) Portalu oraz danych osobowych Administratora, dostawcy narzędzi służących do analityki Portalu oraz wysyłania newsletterów.

§ 4

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
 2. W odniesieniu do danych przekazanych na potrzeby przygotowywanej oferty Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych.
 3. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 5

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu:
 1. niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązania sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z Administratorem,
 2. marketingowym polegającym na promocji Administratora i jego usług (w tym za dodatkową zgodą Użytkownika, wysyłania newsletterów),
 3. przygotowania oferty współpracy.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu Administratora i jego usług, udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy, analizowanie czy Użytkownik zapoznaje się z newsletterami oraz które z zawartych w nich treści interesują go najbardziej.
 2. Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. 

§ 6

Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Wydawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Administratorem będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy. Dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowywaną ofertą współpracy będą przetwarzane przez czas potrzebny na przygotowanie oferty i na czas jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowości wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej na podstawie przygotowanej oferty, tj. przez czas przedawnienia roszczeń lub czas przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

§ 7

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 8

Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Administratorem w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

§ 9

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  • obsługi liczników odwiedzin, zapamiętywanie wybranej wersji językowej,
  • dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratora analizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

§ 10

 1. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wydawcę poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 11

Administrator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 12

 1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
 2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google.
 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 13

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: redakcja@prawoitechnologia.pl
 2. Polityka znajduje się na stronie http://prawoitechnologia.pl/polityka-prywatnosci/.