Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Portalu „PrawoITechnologia.pl”, zwanego dalej „Portalem”. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz Administratora Portalu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. „Portal” oznacza serwis internetowy znajdujący się pod adresem prawoitechnologia.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami, zarejestrowany w Rejestrze Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem 3757, pod redakcją dr-a Michała Matuszczaka.

 3. Administratorem Portalu jest Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Wyspiańskiego 43, 60-751 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000048207, o numerze NIP: 7811698682.

 4. „Użytkownikiem” jest każda osoba, która korzysta z Portalu.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, jak również wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności jeśli zmiany te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnymi.

 6. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach dokonywanych w Regulaminie w formie publikacji w Portalu, wyświetlaniu stosownego komunikatu lub też w innej postaci umożliwiającej zapoznanie się ze zmianami Użytkownikom, np. poprzez modyfikację daty wskazującej czas ostatniej aktualizacji Regulaminu.

 7. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

 8. Działanie Portalu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z Portalu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

 9. Regulamin Portalu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem http://prawoitechnologia.pl/regulamin/.

II. Rodzaj usług. Warunki techniczne korzystania z Portalu

 1. Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, Administrator świadczy usługę przesyłania newslettera na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowany w module mailingowym Portalu. 

 2. Świadczenie usługi jest możliwe wyłącznie po wprowadzeniu przez Użytkownika imienia oraz adresu poczty elektronicznej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu oraz po zaakceptowaniu Regulaminu.

 3. Umowa między Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury rejestracji Użytkownika, zgodnie z ust. 1 powyżej. 

 4. Umowa wygasa z chwilą wyrejestrowania Użytkownika. 

 5. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1) naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, 2) stwierdzenie, że Użytkownik korzysta z usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, 3) prowadzenia przez Użytkownika działań naruszających lub zagrażających bezpieczeństwu modułu mailingowego. 

 6. Korzystanie z usługi jest dobrowolne. 

 7. Usługa jest przez Administratora świadczona bezpłatnie.

 8. Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Portal nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.

III. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Internauta nabywa status Użytkownika wraz z uruchomieniem w przeglądarce internetowej dowolnej z podstron Portalu.

 2. Korzystający z Portalu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Portalu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania Portalu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Portalu.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Użytkownika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

 6. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Portalu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.

IV. Prawo autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Portalu podlegają ochronie prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie treści publikowanych artykułów oraz wykorzystanych zdjęć. Prawa autorskie przysługują Portalowi i/lub twórcom.

 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Portalu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów Portalu.

 3. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji w treści w Portalu.

V. Dane osobowe i ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator Portalu.

 2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Administratorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, na zasadach uregulowanych w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem http://prawoitechnologia.pl/polityka-prywatnosci/.

 3. Portal wykorzystuje pliki cookies zgodnie z zasadami uregulowanymi w Polityce plików Cookiem zamieszczonej pod adresem http://prawoitechnologia.pl/polityka-cookies/.

VI. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Portalu, jak również zamknięcia Portalu bez uprzedniego zawiadomienia. Administrator  nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za przerwy w działaniu Portalu wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Administratora. 

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach Portalu. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.

 3. Publikacje zamieszczone na Portalu wyrażają prywatne poglądy ich autorów i nie stanowią porady prawnej. W celu uzyskania porady prawnej, uwzględniającej konkretną sytuację faktyczną, należy skontaktować się z prawnikami Kancelarii Prawnej Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy sp. k.  

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Portalu i świadczonych za jego pośrednictwem usług należy składać listownie na adres siedziby Administratora lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej – redakcja@prawoitechnologia.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Użytkownika: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Portalu.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu do Administratora.

 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Użytkownika podany przez niego w reklamacji. 

 5. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagały uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie w wyznaczonym terminie. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Administratora. 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w Portalu.

 2. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.